De Nederlands informatief & consulting center
Print versie. Published on site Rusnet.NL 1 december 2010
Original: http://www.rusnet.nl/nl/about/conditions

Algemene Bepalingen voor Dienstverlening

for East European Services

Definities

1. Een opdrachtgever is de vennootschap, maatschap, rechtspersoon of natuurlijke persoon die aan het bureau opdracht geeft werkzaamheden te verrichten en/of producten te leveren.

2. Het bureau is Rusnet B.V. gevestigd te De Bilt - Bilthoven (Groenekanseweg 64 3732 AG), eveneens opererend onder de naam CEOGAS (Groenekanseweg 66 "A" 3732 AG) en als zodanig acterend onder de aegis van Rusnet Partners te Amsterdam (Official Partner of the Russian Chamber of Commerce and Industry in the Netherlands op Keizersgracht 633 1017 DS te Amsterdam )

3. De opdracht bestaat uit hetgeen waartoe het bureau zich in de overeenkomst of vestigingsbrief verplicht ten aanzien van uit te voeren werkzaamheden of te leveren producten.

Toepasselijkheid

4. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door het bureau gedane aanbiedingen en/of door hem met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover dit tussen partijen schriftelijk is overeen gekomen.

5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door het bureau uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Aanbiedingen / overeenkomsten

6. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van het bureau zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene omstandigheden in de werkzaamheden of door wijziging van de opdracht als gevolg van zwaarwegende omstandigheden of door de opdrachtgever.

7. De overeenkomst inzake het uitvoeren van een opdracht door het bureau voor de opdrachtgever komt slechts tot stand door ondertekening door beide partijen. Indien echter schriftelijke overeenkomst achterwege is gebleven, wordt de overeenkomst toch geacht tot stand te zijn gekomen, indien het bureau reeds met de uitvoering van de opdracht is begonnen, voor zover dit begin van de uitvoering voortvloeit uit afspraken c.q. uitlatingen van of namens de opdrachtgever waarop het bureau in redelijkheid kon en mocht vertrouwen.

Auteursrecht

8. Het intellectuele eigendom alsmede het industriële eigendom, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, tekening- en modelrechten die aan door het bureau of in samenwerking met het bureau ontwikkelde ideeën of producten zijn verbonden of ontstaan bij het de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven van het bureau, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Uitvoering

9. De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de overeengekomen termijn. Indien overschrijding van de termijn dreigt, zal het bureau zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever overleggen over de gevolgen daarvan. Overschrijding van de termijn leidt niet tot beëindiging van de opdracht. De opdrachtgever zal geen verhaal claimen bij schade ten gevolge van overschrijding van de termijn tenzij zulks het gevolg is van grove schuld van de zijde van het bureau. In dat geval zal de schadeclaim ten hoogste de helft van de door het bureau aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het door het bureau in rekening gebrachte tarief kunnen bedragen.

10. Het bureau zal niet enkel door het verstrijken van de termijn of het niet uitvoeren van een gedeelte van de opdracht in verzuim zijn. Daartoe dient de opdrachtgever eerst het bureau in gebreke te stellen en het een redelijke termijn aan te zeggen waarbinnen het bureau alsnog in staat wordt gesteld aan zijn verplichtingen te voldoen.

11. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht zijn slechts bindend nadat zulks schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien een schriftelijke overeenkomst achterwege is gebleven, worden de wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht toch geacht tot stand te zijn gekomen, indien het bureau reeds met de uitvoering daarvan is begonnen, voor zover dit begin van de uitvoering voortvloeit uit afspraken c.q. uitlatingen van of namens de opdrachtgever waarop het bureau in redelijkheid kon of mocht vertrouwen.

Beëindiging

12. De opdrachtgever kan de opdracht tussentijds beëindigen slechts indien zulks vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen, danwel indien – na ingebrekestelling conform artikel 10 - er sprake is van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door het bureau.

13. Het bureau kan de opdracht tussentijds beëindigen in het geval van overmacht waardoor niet langer in redelijkheid van het bureau gevergd kan worden de opdracht uit te voeren, alsmede indien de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen, danwel indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van de zijde van de opdrachtgever.

14.In het geval van beëindiging van de opdracht is de opdrachtgever verplicht het bureau te honoreren naar de stand van de werkzaamheden, alsmede de gemaakte kosten en de eventuele uit de opdracht nog lopende verplichtingen aan het bureau te vergoeden.

15. Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen de gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de opdracht mocht voortvloeien, is de opdrachtgever in verzuim en is het bureau gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst:

16. In geval van (voorlopige) sursénce van betaling, faillisement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever zullen alle overeenkomsten met de opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij het bureau de opdrachtgever binnen redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlange, in welk geval het bureau zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende opdracht op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd andere rechten van het bureau onder welke overeenkomst met de opdrachtgever dan ook en zonder dat het bureau tot enige schadevergoeding is gehouden.

Klachten

17. Eventuele klachten worden door het bureau slechts in behandeling genomen indien zij het bureau rechtstreeks binnen drie weken na voltooiing van de opdracht schriftelijk hebben bereikt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

Geheimhouding

18. Het bureau is gehouden om alle gegevens van de opdrachtgever zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Geheimhouding van de zijde van het bureau is verplicht voor zover het bureau in redelijkheid kan of moet weten dat openbaring van deze gegevens schade kan berokkenen aan opdrachtgever. Onder geheimhouding wordt verstaan hetgeen in de markt usance is.

Aansprakelijkheid

19. Het bureau is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks het gevolg is van een aan het bureau toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van zijn verplichtingen. Indien het bureau aansprakelijk is, geldt dat het bureau uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade van de opdrachtgever tot ten hoogste het bedrag van de prijs die de opdrachtgever en het bureau in de betreffende opdracht overeengekomen zijn verminderd met de externe kosten van het bureau in de uitvoering van de opdracht.

20. Voor schade die de opdrachtgever bij toepassing of gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van het bureau lijdt, is/zijn het bureau en/of door het bureau bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde (rechts)personen, overheidsinstanties of instituten niet aansprakelijk tenzij er sprake is van bewijsbare opzet of grove schuld aan de zijde van het bureau, in welk geval het bureau schadeplichtig is tot ten hoogste het bedrag als bedoeld in het vorige artikel.

21. Het bureau is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door werkzaamheden door ondergeschikten, op enigerlij wijze aan het bureau verbonden (rechts)personen, organisaties of (semi-)overheidsinstanties en derden die door het bureau zijn ingeschakeld, tenzij er sprake is van bewijsbare opzet of grove schuld aan de zijde van het bureau, in welk geval het bureau schadeplichtig is tot ten hoogste het bedrag als bedoeld in artikel 19.

22. Een beroep op de aansprakelijkheid als vorengaande bedoeld wordt slechts in behandeling genomen indien het beroep het bureau schriftelijk bereikt binnen een termijn van drie weken na factuurdatum inzake de desbetreffende (deel)opdracht.

23. De opdrachtgever vrijwaart het bureau en/of door het bureau bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde (rechts)personen, overheidsinstanties of instituten voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van het bureau door de opdrachtgever of door een ander aan wie de opdrachtgever het resultaat ter beschikking heeft gesteld.

24. Het bureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van gebreken van aan het bureau toegeleverde goederen die door het bureau zijn doorgeleverd, al dan niet bewerkt, aan de opdrachtgever, tenzij en voor zover voor het bureau die schade op zijn leverancier heeft verhaald.

25. Indien de opdrachtgever niet tijdig reageert inzake door het bureau ter goedkeuring voorgelegde zaken, dan mag het bureau er van uit gaan dat de opdrachtgever accoord is met deze (gang van) zaken. Indien achteraf blijkt dat zulks niet het geval is, dan aanvaardt het bureau hiervoor geen aabsprakelijkheid noch voor daaruit voortvloeiende schade voor de opdrachtgever.

26. Indien de opdrachtgever niet tijdig door het bureau verzochte zaken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht aanlevert, dan is het bureau niet aansprakelijk voor het feit dat de desbetreffende zaken niet in de uitvoering van de opdracht zijn meegenomen, danwel vertraging in de uitvoering van de opdracht ontstaat.

27. Indien de opdrachtgever risico's door verzekering aan (een) derde(n) heeft overgedragen, dan is hij gehouden het bureau te vrijwaren van toepassing van enig regresrecht van deze derde(n).

Betaling

28. Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is vermeld, wordt maandelijks gefactureerd. Afhankelijk van de opdracht kan het bureau een vooruitbetaling stellen bij aanvaarding van de opdracht.

29. Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is vermeld, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

30. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn voldoet, wordt het verschuldigde bedrag vanaf factuurdatum maandelijks verhoogd met de wettelijke rente. Het bureau heeft alsdan het recht om buitenrechtelijke incassokosten, zijnde minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

31. In het geval van een procedure in rechte, waarin het bureau door de rechter of een arbitragecommissie in het gelijk wordt gesteld, komen alle in redelijkheid door het bureau gemaakte kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, ten laste van de opdrachtgever.

32. Het bureau is in alle gevallen steeds gerechtigd een vordering op de opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van de opdrachtgever op het bureau of aan het bureau gerelateerde ondernemingen, stichtingen of andere (rechts)personen.

Meerdere opdrachtgevers

33. In het geval er sprake is van meerdere opdrachtgevers, dan dient deze groep van opdrachtgevers eenduidig aan te geven de wijze waarop de groep met het bureau communiceert en op welke wijze facturering en betaling zal moeten plaatsvinden. Indien de groep van opdrachtgevers in gebreke is hiervoor een eenduidige structuur aan te geven, dan aanvaardt het bureau geen aansprakelijkheid voor klachten en schade die hiervan het gevolg kunnen zijn.

34. Bij goedkeuring door én van de opdrachtgevers inzake voor accoord aan de groep van opdrachtgevers voorgelegde zaken, geldt zulks als goedkeuring door de gehele groep.

35. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is iedere opdrachtgever binnen de groep van opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het aan het bureau verschuldigde bedrag van de gezamelijke opdracht, ook in het geval wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht verstrekt zijn door én of meerdere van de andere opdrachtgevers binnen deze groep.

Omzetbelasting

36. De bedragen die in de prijsopgaven worden genoemd zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is het normale omzetbelastingtarief van toepassing.

Nederlands recht

37. Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever(s) en het bureau is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen daarmee verband houdend en/of daaruit voortvloeiend zullen uitsluitend worden gebracht voor de bevoegde rechter te Utrecht.

De Bilt - Bilthoven, 9 januari 2012